Miljö

Vi är miljödiplomerade av Jönköpings kommun, något vi är väldigt stolta över.

I elektrolytiska processer används bland annat vatten, syror och olika salter. Det är därför viktigt att ta ansvar för miljöhantering på ett korrekt sätt. Före utsläpp renas avloppsvattnet från metaller och suspenderande ämnen i företagets reningsverk. Därefter transporteras restprodukterna, liksom i processen förbrukade syror, till auktoriserad destruktör. Länsstyrelsens naturvårdsenhet beviljar erforderliga tillstånd som sedan följs upp av kommunens miljökontor. Det nuvarande tillståndet följs upp genom löpande provtagningar och en miljörapport lämnas varje år. Vidare kontrolleras miljöstatus genom besiktning av anläggningar och rutiner vart tredje år.

Miljodiplom